Jednotka sboru dobrovolných hasičů Pavlovice je zřízena obcí Pavlovice. Působí na úseku požární ochrany, podílí se na vytváření podmínek pro ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a na poskytování pomoci při živelních pohromách a dalších nebezpečí ohrožení života, zdraví nebo majetku. Nemalou zásluhu mají také na výchově mládeže a na udržování kulturních tradic v duchu prastarého hasičského hesla Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu. Naše SDH je registrováno pod Okresním sdružení hasičů v Benešově. Více na www.sdh-pavlovice.wz.cz.